“De website is eigendom van LANDMEETKUNDE DUCYK/ TLS DUYCK met vestiging te 8750 WINGENE, Vagevuurstraat 31

(BE0818869644)

Ingevolge de toegang tot en het gebruik van de website verklaart U zich uitdrukkelijk en onherroepelijk akkoord met de hieronder vermelde algemene voorwaarden:

 

Intellectueel eigendomsrecht

De inhoud van deze website, inclusief de merken, logoʼs, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door het intellectuele eigendomsrecht en behoren toe aan LANDMEETKUNDE DUCYK / TLS DUYCK of rechthoudende derden.

 

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op deze website is van algemene aard en is zodoende niet aangepast aan specifieke, persoonlijke of bijzondere omstandigheden. Bijgevolg kan de via de website verkregen informatie nooit als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies voor de gebruiker worden beschouwd.

LANDMEETKUNDE DUYCK/ TLS DUYCK levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Desondanks bestaat de kans dat zich onjuistheden bevinden in de via de website ter beschikking gestelde informatie. Indien dit het geval zou zijn dan wel bepaalde informatie op de website niet te raadplegen zou zijn, zal LANDMEETKUNDE DUYCK/ TLS DUYCK de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. 

LANDMEETKUNDE DUYCK/ TLS DUYCK kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van de beschikbare informatie op deze website. Indien onjuistheden zouden kunnen worden vastgesteld in de informatie die via de website ter beschikking wordt gesteld, kan de beheerder van de website gecontacteerd worden. De inhoud van de website (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. 

LANDMEETKUNDE DUYCK/ TLS DUYCK geeft onder geen beding enige vorm van garanties voor de goede werking van de website en kan zodoende dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. 

LANDMEETKUNDE DUYCK/ TLS DUYCK kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of  andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze website of van enige andere informatie die via deze website zou bekomen worden, inzonderheid ten gevolge gevolg van links of  hyperlinks, met inbegrip, dit zonder enige beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker. 

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. 

Het plaatsen van links naar deze websites of paginaʼs impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan en kan op geen enkele wijze enige vorm van aansprakelijkheid met zich meebrengen in hoofde van LANDMEETKUNDE DUYCK/ TLS DUYCK.

LANDMEETKUNDE DUYCK/ TLS DUYCK verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze website en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan noch voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan. 

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken. 

Het Belgisch recht is van toepassing op deze website. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen bevoegd.

 

Privacy

LANDMEETKUNDE DUYCK/TLS DUYCK hecht belang aan privacy. Hoewel de meeste informatie op deze website beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal in voorkomend geval enkel gebruikt worden in het kader van ons klantenbeheer of om de gebruiker van deze website op de hoogte te houden van onze activiteiten. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich dienen te richten tot LANDMEETKUNDE DUYCK/ TLS DUYCK. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden. 

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kan de gebruiker via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan LANDMEETKUNDE DUYCK / TLS DUYCK gratis de schriftelijke mededeling bekomen van zijn of haar persoonsgegevens. Indien nodig kan de gebruiker ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. LANDMEETKUNDE DUYCK/ TLS DUYCK kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat de gebruiker gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar de gebruiker naar de website van LANDMEETKUNDE DUYCK/ TLS DUYCK gekomen is, of waarlangs de gebruiker die verlaat. Dit maakt het LANDMEETKUNDE DUYCK/TLS DUYCK mogelijk de website permanent te optimaliseren voor de gebruikers. 

 

Cookies.

Tijdens een bezoek aan de website kunnen 'cookies' op de harde schijf van de computer van de gebruiker geplaatst worden en dit enkel en alleen om de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. De gehanteerde internetbrowser laat de gebruiker toe om het gebruik van cookies te verhinderen, de gebruiker  een waarschuwing te laten ontvangen wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of stelt de gebruiker in de mogelijkheid nadien de cookies van de harde schijf van de computer te verwijderen.